രജിസ്‌റ്റേര്‍ഡ് ഓഫീസ് & വര്‍ക്‌സ്‌
വാളയാര്‍, പാലക്കാട് ജില്ല, കേരളം - 678 62
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
0491-2862373, 2862374, 2862220, 2862229, 2862233
ഫാക്‌സ്‌
0491-2862230
ഗൈന്‍ഡിംഗ് യൂണിറ്റ്‌
ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഗ്രോത്ത് സെന്റര്‍ ,
പള്ളിപ്പുറം (പി.ഒ), ചേര്‍ത്തല - 688541
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 0478-2552186, 2553688
ഫാക്‌സ്‌

0478-2553417

പൊതു അന്വേഷണങ്ങള്‍
info@malabarcements.com 

Walayar, Palakkad dist
Kerala - 678 624
0491- 2863600
Fax : 0491-2862230
ro@malabarcements.com
24 X 7 online support
TOP