കമ്പനി

 

മികച്ച  നിലവാരമുള്ള  സിമന്‍റ്  നിര്‍മ്മിയ്ക്കുകയും  അത്  താങ്ങാവുന്ന  വിലയ്ക്ക്  കേരള  ജനതയ്ക്ക്  വില്ക്കുകയും  ചെയ്യുന്നതിലൂടെ  സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ  സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക  ഉന്നതിയില്‍  പ്രധാനമായ  പങ്ക്  വഹിയ്ക്കുക  എന്നതാണ്  മലബാര്‍  സിമന്‍റ്സിന്‍റെ  ഉദ്ദേശ്യം.

Walayar, Palakkad dist
Kerala - 678 624
0491- 2863600
Fax : 0491-2862230
ro@malabarcements.com
24 X 7 online support
TOP