വീക്ഷണവുംദൗത്യവും

 

നിര്‍മ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മികച്ച നിര്‍ദ്ധാരണത്തിലൂടെ മെച്ചമായ വാസയോഗ്യമായ കേരളം സാക്ഷാത്കരിയ്ക്കുക എന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ വീക്ഷണം.

 

വിപണിയിലെ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലിനായി ഗുണമേന്മയുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് മലബാര്‍ സിമന്‍റ്സിന്‍റെ ആത്യന്തിക ദൗത്യം.

Walayar, Palakkad dist
Kerala - 678 624
0491- 2863600
Fax : 0491-2862230
ro@malabarcements.com
24 X 7 online support
TOP