വിവരാവകാശം

 

2005 ലെ വിവരാവകാശ നിയമം, പൊതു അധികാര ഇടങ്ങളിലെ വിവരങ്ങ ള്‍‍ പൗരന്മാരുടെ അവകാശമാക്കുന്ന പ്രായോഗിക ഭരണ വ്യവസ്ഥ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഓരോ പൊതു അധികാര കേന്ദ്രത്തിലെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഇതിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

 

 

അപ്പലറ്റ് അഥോറിറ്റി ശ്രീ. എം.മുരളീധരൻ, ജി.എം  (വർക്സ് )
പബ്ലിക് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ശ്രീ. ടി. മാ റ്റി ജോസഫ്, ഡി.ജി.എം (പി & എ )  
അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ശ്രീ. നിശാന്ത് . വി, വെൽഫെയർ  ഓഫീസർ 

 

Procedure for Request of Information

 

The format of application for Information under Right to Information act - 2005 is as per the Extraordinary Kerala Gazette notification No.11259/Cdn.5/2006/GAD dated 9/5/2006 of General Administration (Co-ordination) department, Government of Kerala.

Apply in writing or through electronic means in Malayalam or English to the Public Information Officer of the Company. Application fee may be remitted as required.

Mode of Payment of Fee under Right to Information Act, 2005 shall be by cash, or by Demand Draft/bankers cheque/pay order payable to the Public Information Officer/ Assistant Public Information Officer.

 

List of Documents Under RTI in Malabar Cements

 

     â–º Memorandum and Articles of Association Standing orders

     â–º Standing orders

     â–º Staff Regulation

     â–º Recruitment Rules 

     â–º Promotion and Up-gradation policy of Managerial Employees

     â–º Promotion and Up-gradation policy of Non-Managerial Employees

     â–º National Cement Wage Board Award

     â–º Delegation of powers of officers

     â–º MCL Employees Provident Fund scheme

     â–º MCL Employees Welfare Fund scheme

     â–º MCL Employees Gratuity Fund Rules & Regulations

     â–º Group Insurance Scheme

     â–º Group Medi-claim Insurance Scheme

     â–º ISO 9001 Documents

     â–º Purchase procedures

     â–º Office Orders from time to time

     â–º Office Orders from time to time

     â–º Dealership Policy

 

RTI Act Case Register in Form XXI

 

     â–º Click here to view 2015-16

     â–º Click here to view 2016-17

     â–º Click here to view 2017-18

 

 

 

Walayar, Palakkad dist
Kerala - 678 624
0491- 2863600
Fax : 0491-2862230
ro@malabarcements.com
24 X 7 online support
TOP