തൊഴിലാളി ഇടം

 

നോട്ടീസുകള്‍, ഓഫീസ് ഓര്‍ഡറുകള്‍, സര്‍ക്കുലറുകള്‍, സ്റ്റാന്റിംഗ് ഓര്‍ഡര്‍,‍ സ്റ്റാഫ് റഗുലേഷന്‍, കമ്പനിയ്ക്കകത്തെ പ്രമോഷന്‍ ഒഴിവുകള്‍ മുതലായ വിവരങ്ങള്‍ കിട്ടുന്നതിനായി താഴെ ക്ലിക് ചെയ്യുക:
 

Walayar, Palakkad dist
Kerala - 678 624
0491- 2863600
Fax : 0491-2862230
ro@malabarcements.com
24 X 7 online support
TOP